Nieuws

Wanneer en hoe kan ik een volmacht geven om te stemmen op 14/10

19 september 2018

Als u op zondag 14 oktober niet kan gaan stemmen (door ziekte, studie, verblijf in het buitenland, ...), kan een andere kiezer dat in uw naam doen.  Lees hieronder wanneer en hoe u een volmacht kan geven. 

  Voorwaarden Wie kan een ander machtigen om in zijn plaats te stemmen?    - De kiezer die wegens ziekte of handicap  niet in staat is om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden. Deze onbekwaamheid moet blijken uit een medisch attest.  Geneesheren die als kandidaat voor de verkiezing zijn voorgedragen, mogen een dergelijk attest niet afgeven. - De kiezer die om beroeps- of dienstredenen in het buitenland verblijft , alsook de kiesgerechtigde leden van het gezin die daar verblijven en zich de dag van de stemming in het land bevinden, maar in de onmogelijkheid verkeren zich in het stembureau te melden. Dit moet blijken uit een attest van de militaire of burgerlijke overheid of van de werkgever . - De kiezer die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger  uitoefent en de leden van het gezin die met de betrokkene samenwonen. Een uittreksel uit het bevolkingsregister  afgeleverd door het gemeentebestuur van de volmachtgever dient als bewijs van beroepsactiviteit. - De kiezer die de dag van de stemming ten gevolge van een rechterlijke maatregel niet over zijn vrijheid beschikt . Deze toestand wordt bevestigd door de directie van de inrichting waar de betrokkene zich bevindt. - De kiezer die omwille van zijn geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau te melden . Deze onmogelijkheid moet blijken uit een attest afgegeven door de religieuze overheid. - De student die zich, om studieredenen , in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden. Dit moet blijken uit een attest afgeleverd door de schooldirectie . - De kiezer die, om andere dan de hiervoor genoemde redenen, de dag van de stemming niet aanwezig is in zijn woonplaats wegens een tijdelijk verblijf in het BUITENLAND  en zich bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden (als u zich op een reisbestemming in het binnenland bevindt, dan kan u geen volmacht geven). Dit moet blijken door de voorlegging van bewijsstukken of door het invullen van een verklaring op erewoord  aan een loket van Loket Bevolking - Verkiezingen. Daar wordt dan een attest van tijdelijk verblijf in het buitenland afgegeven dat de afwezigheid staaft. De aanvraag voor dit laatste punt moet gebeuren ten laatste de dag vóór de verkiezingen.     Wie kan gemachtigd worden om voor een ander persoon te stemmen?    Als gemachtigde kan elke andere kiezer (ook een kiezer uit een andere gemeente, behalve Antwerpen) worden aangewezen. Elke gemachtigde mag slechts 1 volmacht hebben. De gemachtigde moet de Belgische nationaliteit hebben.     Procedure Het volmachtformulier waarop de volmacht wordt gegeven kunt u tot op de dag van de verkiezingen downloaden of afhalen bij Dienst Burgerzaken, Loket Bevolking - Verkiezingen (AC Zuid, 1ste verdieping, lokaal 113).     Wat doet de volmachtgever?   De volmachtgever downloadt een volmachtformulier of haalt het af af bij de Dienst Burgerzaken, Loket Bevolking - Verkiezingen, vult het in en ondertekent het. Hij zorgt eveneens voor een bewijs dat het stemmen met volmacht moet wettigen (zie 'Voorwaarden').     Wat doet de gemachtigde?    Hij ondertekent eveneens het volmachtformulier. Om bij volmacht te stemmen legt de gemachtigde  volgende documenten voor aan de voorzitter van het stembureau waar de volmachtgever ingeschreven is:   de eigen identiteitskaart; de eigen oproepingsbrief (om te bewijzen dat men stemgerechtigd is); de oproepingsbrief van de volmachtgever; het volmachtformulier, ingevuld en ondertekend door de volmachtgever en de gemachtigde; het vereiste attest dat bewijst dat de volmachtgever in de onmogelijkheid verkeert zelf te stemmen (door ziekte, beroepsactiviteit,...).     Leveringtermijn en -wijze?    Na de stemming wordt op de oproepingsbrief van de gemachtigde vermeld: 'Heeft bij volmacht gestemd'.       U wil niet bij volmacht stemmen?   Wie om een bepaalde reden niet bij volmacht wil of kan stemmen dient de oproepingsbrief en het attest (zie hierboven: doktersattest, werkgeversattest, ...) ten laatste op 30 november 2018 op te sturen per post, te bezorgen of te laten bezorgen bij Loket Bevolking - Verkiezingen of in het dienstencentrum in uw buurt. Aangezien in België de stemplicht geldt, moet men echter al het mogelijke doen om te stemmen.  De kiezer die plots ziek wordt op de dag van de verkiezingen vraagt een doktersattest en bezorgt dit attest na de verkiezingen samen met de oproepingsbrief persoonlijk, per post of door derden aan het Loket Verkiezingen.