Nieuws

Sinds kort bieden we koppels die voor een uitgebreide, gepersonaliseerde huwelijksceremonie kozen een nieuwe dienst aan: het streamen van het huwelijk.

Streamen wil zeggen dat het huwelijk wordt gefilmd en in real time gevolgd kan worden via een vooraf opgestuurde internetlink.
Koppels die voor een praalhuwelijk kozen met streaming krijgen op voorhand een link doorgestuurd waarop de plechtigheid te zien zal zijn. Die link kunnen ze naar hartenlust doorsturen naar familie, vrienden en kennissen in binnen- en buitenland. Via 3 camera’s die ophangen in de Trouwkapel (links en rechts vooraan en in het midden achteraan) missen mensen die niet op de plechtigheid aanwezig zijn geen seconde van het huwelijk. Daarnaast kunnen koppels het filmpje ook achteraf herbekijken zodat ze een unieke herinnering blijven hebben aan hun huwelijk. Het filmpje blijft een maand beschikbaar op een apart videokanaal, koppels hebben dus de tijd om het op te slaan of verder te verspreiden.

Meer info:
Loket Huwen en Samenwonen
WoodrowWilsonplein 1, 9000 Gent
tel. 09 266 72 50,
e-mail burgerzaken.huwelijken@gent.be

Actueel

3.716 Gentenaars lieten in 10 jaar tijd hun naam wijzigen

De afgelopen 10 jaar lieten 3716 Gentenaars hun naam wijzigen via de FOD Justitie- dienst naamsveranderingen. In de eerste jaarhelft van 2014 waren dat er al 111. In 6 gevallen gaat het om kinderen die een dubbele achternaam kregen.

Het aantal Gentenaars dat hun voor- of achternaam laat veranderen daalt sinds 2009, een piekjaar waarbij meer dan 600 naamveranderingen werden genoteerd. Toch laten ook nu nog elk jaar enkele honderden Gentenaars hun naam aanpassen.

Sinds januari 2002 stuurt de FOD Justitie de aanvragen niet meer voor onderzoek naar de gerechtelijke overheid en kan de procedure dus sneller verlopen. Een verandering van een familienaam wordt slechts in uitzonderlijke omstandigheden toegestaan. U moet een gegronde reden hebben en de procedure duurt gemiddeld anderhalf tot twee jaar. De naamsverandering wordt goedgekeurd bij koninklijk besluit. Je voornaam laten veranderen is gemakkelijker. Er moet nog altijd een reden tot verandering opgegeven worden maar de wetgeving is soepeler. Deze procedure duurt gemiddeld zes maanden tot een jaar. De minister van Justitie moet de nieuwe voornaam goedkeuren. Eens de aanvraag werd goedgekeurd, kunnen Gentenaars naar de loketten van de Gentse dienst Burgerzaken om daar hun nieuwe naam te registreren in het rijksregister.

De volgende gevallen zijn voorbeelden van situaties waarin u een naamsverandering toegestaan kan worden:

·         Je hebt een bespottelijke naam die vaak het voorwerp uitmaakt van pesterijen.

·         Je hebt een genaturaliseerde Belg en een minder vreemd klinkende naam kan uw integratie bevorderen. 

·         Je kreeg samen met je partner een kind. De vader heeft het kindje pas een jaar na de geboorte erkend en jullie hebben besloten om het nu de familienaam van de vader te geven.

·         Je adopteerde een kind in het buitenland en de naam van het kindje werd niet aangepast tijdens de adoptieprocedure.

Bijna 12.000 virtuele bezoekers van stadhuis in 2 maanden tijd

De virtuele rondleiding van het stadhuis, die op 16 mei werd voorgesteld, heeft al 11.869 bezoekers over de vloer gekregen. De rondleiding wordt vooral uit België bezocht maar ook vanuit o.a. Nederland, Frankrijk en Spanje vinden mensen de weg naar het Gentse stadhuis. 

Wie in Google de zoekterm ‘stadhuis Gent’ intikt, vindt naast foto’s van het gebouw nu ook een virtuele rondleiding in 360° terug die je o.a. een beeld geeft van de Pacificatiezaal, Gemeenteraadszaal en het Oostenrijks Salon. Daarnaast is via onze website www.gent.be maar ook via www.visitgent.be een tour terug te vinden (http://360.poppr.be/virtualtour/gent/stadhuis/#p=Gevel_en_straatkant)

Intussen maakten al een kleine 12.000 bezoekers gebruik van de link om een blik te werpen op de statige zalen van het Gentse stadhuis. De in totaal bijna 20.000 paginaweergaven werden vooral vanuit België bezocht (11.000 bezoekers). Maar daarnaast werd de link ook bezocht vanuit Nederland, Frankrijk, Spanje, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Maar ook vanuit Brazilië, Rusland, en Zuid-Afrika werd de tour enkele keren bekeken.

Voor de opnames van de panoramische foto’s en de ontwikkeling van de viewerapplicatie deed de Stad Gent beroep op Poppr, een Gents bedrijf gespecialiseerd in 360° en Google-partnerbedrijf.

 “We zochten een manier om het stadhuis van Gent voor een breed publiek te ontsluiten”, aldus Sofie. “Het stadhuis is immers enkel te bezoeken met een gids en op bepaalde tijdstippen. Ondanks de inspanning om het gebouw zo toegankelijk mogelijk te maken (traplift, loopbrug, assistentie,...) kan voor minder mobiele doelgroepen de drempel toch nog hoog liggen voor een bezoek aan het stadhuis. Het virtueel ontsluiten van het stadhuis biedt hierop een antwoord. Ik kan dan ook alleen maar tevreden zijn als ik zie dat er in amper 2 maand tijd bijna 12.000 mensen ons stadhuis virtueel bezocht hebben. Binnenkort hangen we ook nog een QR-code aan het stadhuis zodat mensen nog vlotter de weg terug kunnen vinden naar onze virtuele rondleiding.”

Cel schijnrelaties stuurt kleine 50 dossiers door naar Parket binnen eerste 6 maanden van 2014

In de eerste jaarhelft van 2014 gaven 503 koppels hun ja-woord in Gent en kozen 536 paren voor wettelijk samenwonen. 26% van deze dossiers werd onderzocht door de Gentse cel schijnrelaties, in totaal 269.

De strijd tegen schijnhuwelijken en schijn wettelijk samenwonen vormt een onderdeel van het Federale beleid om illegale immigratie te bestrijden. Hierbij maken malafide mensen misbruik van het huwelijk of wettelijk samenwonen om verblijfsrecht te krijgen in België. Een dossier wordt als schijnhuwelijk of een schijnsamenwoonst bestempelt als blijkt dat één van beide partners niet huwt of gaat samenwonen uit liefde of voor juridische of fiscale redenen maar enkel om verblijfrecht te verkrijgen.

Het Parket, de Dienst Vreemdelingenzaken (indien één van beide partners nog in het buitenland zit) en de Stad Gent treden als partners op om misbruiken op te sporen.

Cijfers

Van de 269 dossiers die de Gentse cel schijnrelaties onderzocht, werden een kleine 20% doorgestuurd naar het Gentse parket voor verder onderzoek. Het gaat om 30 huwelijksdossiers en 16 dossiers rond wettelijke samenwoonsten.

Van de 16 wettelijke samenwoonsten die door het Parket onderzocht werden, werden er 9 geweigerd. 1 dossier werd goedgekeurd en in 1 geval stopten de aanvragers zelf de procedure. De andere 5 zaken worden nog onderzocht.

Van de 30 huwelijksdossiers oordeelde het Parket in 5 gevallen dat het huwelijk niet mocht doorgaan. 1 huwelijk werd nietig verklaard door het Parket en 2 huwelijken werden toegestaan. 15 dossiers zijn momenteel nog in onderzoek. Bij 5 dossiers oordeelde het Parket dat het huwelijk mocht voltrokken worden maar wordt het koppel verder opgevolgd.

“In het gros van de dossiers die in vooronderzoek gaan door onze cel schijnrelaties gaat het wel degelijk om mensen die elkaar graag zien en willen huwen”, aldus Sofie. “Slechts een kleine minderheid wordt uiteindelijk doorgestuurd naar het Gentse Parket voor verder onderzoek. Dat komt in de eerste plaats, denk ik, al door de goede werking van onze cel. Mensen worden op die manier al afgeschrikt om te proberen via deze weg een verblijfsstatuut te verkrijgen. We merken wel dat in meer dan de helft van de dossiers die we doorstuurden naar het Parket er wel degelijk meer aan de hand is dan twee mensen die uit liefde willen trouwen met elkaar.”

Opiniestuk: 5 lessen uit gemeentelijke fusies van 1976

Gemeentelijke fusies lijken weer helemaal terug van misschien nooit weggeweest. Lessen trekken uit 1976, de grootste samensmelting ooit, is geen overbodige luxe. De grootste gemeentelijke fusieoperatie dateert van midden jaren 70 van de vorige eeuw. De wet van 30 december 1975 verminderde het aantal gemeenten in België in een klap van 2.359 naar 596 (enkele jaren later naar 589). Dat dit niet zo gemakkelijk was, leert het boeiende doctoraat van Koenraad De Ceuninck ('De gemeentelijke fusies van 1976, een mijlpaal voor de lokale besturen in België'). 

Vandaag, bijna 40 jaar later, blijken die fusies nog niet overal goed verteerd. Uitspraken als 'voor de fusie was het beter' en 'waren we maar apart gebleven' blijven bon ton, helaas ook in meerdere deelgemeenten van mijn thuisstad Gent. Wat kunnen we leren uit het fusieproces en hoe kunnen we ervoor zorgen dat we dezelfde fouten niet opnieuw maken?

Les 1: Fuseer om de juiste redenen Het fusieproces van 1976 had dezelfde nobele intenties als vandaag. Meer financiële en organisatorische armslag voor kleinere gemeenten en personeel en werking professionaliseren. Jammer genoeg is dat fusieproces op meer dan één plaats uitgedraaid op politieke koehandel of speelden louter partijpolitieke redenen mee om wel of niet samen te smelten.

Les 2: Maak homogene en 'logische' fusies, houd rekening met identiteit Het is belangrijk om logische gehelen te maken, gemeenten samen te brengen waarvan de bevolking aanvoelt dat ze samen horen of samen kunnen horen. In mijn thuisstad Gent blijft het onbegrijpelijk dat Merelbeke Flora nooit bij Gent gevoegd is, omdat die wijk volledig op Gent was gericht en op minder dan enkele kilometers van het Zuidpark ligt. De Vives-studie waarin onderzoeker Stijn De Ruytter de 308 Vlaamse gemeenten wil herleiden naar 152 grotere entiteiten op basis van dagelijkse pendelbewegingen is een goede oefening. Het is echter belangrijk om ook rekening te houden met identiteit.

Les 3: Speel het spel eerlijk Aan de fusies van 1976 ging een heel proces vooraf: consultaties, gemeentelijke adviezen, adviezen van arrondissementscommissarissen en gouverneurs, parlementaire debatten,... het was allemaal netjes gepland. De Gentse deelgemeente Drongen werd echter pas helemaal op het eind, zonder dat daarover ooit advies werd gevraagd, bij de stad Gent gevoegd. Dat zette heel wat kwaad bloed.

Les 4: Voorzie financiële ondersteuning De fusie van twee kleine arme gemeenten creëert niet per definitie één rijke, bloeiende gemeente. In de jaren 70 werd op meerdere plekken de rekenmachine bovengehaald. Belastingen worden vergeleken, personeel moet worden geïntegreerd, efficiëntie nagestreefd. Kortom, een heus veranderingsproces. En dat kost geld. Om nog te zwijgen over de nodige investeringen nà de fusie.

Les 5: Investeer in goede wijkwerking De belangrijkste opdracht is echter voor na de fusie, als het spreekwoordelijke stof wat gaan liggen is. Zorg ervoor dat inwoners van fusiegemeenten de fusie als een meerwaarde aanvoelen. Investeer in goede basisdienstverlening, houd die laagdrempelig en bewaar belangrijke elementen van dienstverlening en identiteit in de verschillende kernen van de nieuwe grote gemeente. Investeer in pleintjes, straten, scholen en parken. Zorg voor korte lijnen naar het gemeentebestuur, dat voor sommige bewoners een stuk verder komt te liggen. Dit hoeft geen pleidooi te betekenen voor districten zoals in Antwerpen. Dat bewijzen we in Gent, waar we met een doorgedreven gebiedsgerichte werking de 25 wijken met elk hun eigen identiteit proberen te vatten, te bevragen en te betrekken bij het beleid. 

Genste trouwkapel, drukst bezochte trouwlocatie, nu ook virtueel

Dankzij drie camera’s die vanaf vandaag vrijdag 20 juni 2014 in de Trouwkapel van het Gentse stadhuis ophangen, kan een huwelijk vanuit elke hoek opgenomen en gestreamd worden. Via een vooraf opgestuurde link kunnen vrienden en familieleden het huwelijk dus live volgen. De gehuwden zelf kunnen achteraf het filmpje herbekijken, opslaan en doorsturen. Op die manier houden ze een blijvende herinnering over aan hun mooiste dag.

Stadhuis Gent drukst bezochte trouwlocatie van Vlaanderen

Ongeveer de helft van de 1.000 koppels die in Gent trouwen, kiezen voor een kosteloos huwelijk, de andere helft wil graag hun huwelijk wat meer luister geven en kiest daarom voor een praalhuwelijk.

Bij zo’n praalhuwelijk hebben koppels al sinds 2002 de mogelijkheid om hun huwelijksplechtigheid uit te breiden en er een persoonlijke toets aan te geven. Dat kan gaan van het toevoegen van eigen geloftes, muziek spelen, een slideshow met foto’s tonen of via Skype vrienden of familieleden de plechtigheid laten volgen. Vanaf vandaag komt daar nog een keuzemogelijkheid bij die koppels een blijvende, mooie herinnering kan geven aan hun huwelijk: het streamen van het huwelijk.

 

Laat je huwelijke streamen en herbeleef je mooiste dag

Streamen wil zeggen dat het huwelijk wordt gefilmd en in real time gevolgd kan worden via een vooraf opgestuurde internetlink.

Koppels die voor een praalhuwelijk kozen met streaming krijgen op voorhand een link doorgestuurd waarop de plechtigheid te zien zal zijn. Die link kunnen ze naar hartenlust doorsturen naar familie, vrienden en kennissen in binnen- en buitenland. Via de drie camera’s die ophangen in de Trouwkapel (links en rechts vooraan en in het midden achteraan) missen mensen die niet op de plechtigheid aanwezig zijn geen seconde van het huwelijk. Ze kunnen luisteren naar de geloftes van de bruid en bruidegom, zien hoe de mama van de bruid een traantje wegpinkt en op het overzichtsbeeld zien wie er allemaal in de Trouwkapel aanwezig is. Kortom, het is alsof ze zelf aanwezig zijn terwijl ze het huwelijk volgen vanachter hun computer of via smartphone of tablet.

Daarnaast kunnen koppels het filmpje ook achteraf herbekijken zodat ze een unieke herinnering blijven hebben aan hun huwelijk. Het filmpje blijft een maand beschikbaar op een apart videokanaal, koppels hebben dus de tijd om het op te slaan of verder te verspreiden.

‘Steeds meer koppels kiezen ervoor om hun burgerlijk huwelijk een persoonlijke toets te geven’, aldus Sofie. ‘Dat komt natuurlijk omdat ze steeds minder voor de kerk huwen. De ceremonie op het stadhuis wordt voor hen dus steeds belangrijker en wij bieden hen graag verschillende mogelijkheden aan om van hun huwelijk echt iets bijzonders te maken, zoals dus nu met het streamen. We spelen hiermee in op de tijdsgeest van vandaag en zijn hiermee, voor zover ik weet, de allereerste in Vlaanderen of zelfs België. Met onze ‘virtuele Trouwkapel’ wordt een stukje hedendaagse technologie binnengebracht in het historisch kader van het Gentse stadshuis. Typisch Gents, lijkt me, we zijn een jonge en innovatieve stad.’

Koppels die vragen hebben over de streaming kunnen terecht bij Dienst Burgerzaken, Loket Huwen en Samenwonen, Administratief Centrum, WoodrowWilsonplein 1, 9000 Gent, tel. 09 266 72 50, e-mail burgerzaken.huwelijken@gent.be

Sofie op Facebook

Foto's

Nieuwsbrief

Volg de werkzaamheden en standpunten van Sofie.

inschrijven

Sofie op Youtube

Open VLD